Teşvikiye Cad. Çevre Apt. No:35 Kat:1 Daire:1 Nişantaşı/İstanbul
0 (212) 291 53 18Kapat
0212 291 53 18 bilgi@htagrup.com
Evlilikte Kavga Sebepleri

TartıYma evliliYin olmazsa olmazlarındandır. EYlerin birbirlerinin hassasiyetlerini anlamaları, sınırlarını bilmeleri ve saYlıklı bir iliYki zemini oluYturmalarında etkin bir iletiYim Yeklidir. Ancak tartıYmanın kendine göre kuralları vardır. EYer o kurallar ihlal edilirse çatıYmaya dönüYür ve evlilik için bir tehdit halini alır.

En Sık Kavga Sebepleri
KiYilik Farklılıkları: Evlenen insanların tıpatıp aynı karakterde olmaları mümkün deYildir. SaYlıklı bir iliYki için Yart da deYildir. -nemli olan kiYilikteki farklılıkların anlayıYla karYılanması ve etkin bir iletiYimle çatıYma etkeni olmaktan çıkarılabilmesidir. Bu yapılamadıYında farklılıklar potansiyel bir kavga sebebi olabiliyor. EYlerden birinin dıYa dönük, diYerinin çekingen olması, birinin konuYkan diYerinin suskun olması, özel zevklerin farklı olması gibi etkenlerle sıkça karYılaYıyoruz. Bunun çözümü ortada bir yerde buluYabilmektir.

Evlilik aYamasında baYlayan ailevi sorunların devam etmesi: NiYanlılık ve evlenme aYamalarında tarafların aileleri arasında bir rekabet, gerginlik, güven bunalımı, geleceYe yönelik kaygılar kendini gösterebilir. Bunun sebebi henüz kiYilerin birbirlerini tam olarak tanıyamamalarıdır. Bu süreçte insani hataların olması doYaldır. Sorgulamalar, yoklamalar, kaynanaların kendilerini garantiye alma çabaları mutlaka olur. DüYündeki takıların ne olacaYı, masrafların daYılımı, düYüne kimlerin çaYırılacaYı, nerede ve nasıl bir evde oturulacaYı gibi sorunlar olaYandır. Bu süreçte gerginlik yaYamayan aileler neredeyse yoktur. Evlilik sonrası çiftler evlerine yerleYip baY baYa kaldıklarında, herYey normalleYtiYinde bunlar unutulur, medeni ve insani bir iliYki ortamı kendiliYinden oluYur. Ancak geçmiYte yaYanmıY olumsuzluklara takılıp kalmak ve bunları temcid pilavı gibi sürekli ortaya getirmek bu doYal ortamın oluYmasını engeller. Hele bir de kavgacı bir kayınvalide veya kayınpederle olturuluyorsa bu riski onlarca kat artar.

BencilleYme ve esnekliYi kaybetme: Evlilkteki en büyük tuzaklardan biri de rutinleYmedir. -zellikle evliliYin ilk yıllarında ve çocuk olduktan sonra bu durum daha da belirginleYir. EYler kendi dünyalarına çekilirler ve paylaYımları gitgide azalır. ErkeYin akYam eve gelip televizyonun baYında konuYmaksızın zaplaması, kadının erkeYi ikinci plana atıp evin sorumluluklarına odaklanması, erkeYin iYi ön planda tutması, baYbaYa geçirilen zamanın azalması gerginliYi ve kavgayı beraberinde getirir.

EYlerin birbirine motivasyonunun ve ilgisinin azalması: EvliliYin ilk yıllarında karYılaYtıkları yoYun sorunlardan dolayı tükenebiliyorlar. Bu hem birbirlerine hem de evliliYe motivasyonu azaltıyor.

Para Mevzuları: MüYterek hesap, ayrı hesap, kıskançlık, az para kazanmak, çok harcamak, tasarruf etmemek, borç bataYında olmak, cimrilik, savurganlık, kredi kartı borçları, vergileri, faturaları ödememek, çok önemli bir malı almadan önce eYe danıYmamak gibi birçok parasal mevzu sık kavga sebebidir (devamı tartıYmanın kuralları).
GSM: 0 (530) 545 54 64
E-posta: bilgi@adnancoban.com.tr
Telefon: 0(212) 291 53 18
Adres: Teşvikiye Cad. Çevre Apt. No:35
Kat:1 Daire:1 Nişantaşı/İstanbul